Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o poskytov. služieb v odpad.hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/POH-a/2022

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu v zmysle VZN obce o nakladní s komunálnym odpadom

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty