Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.12.2019 Predmetom je prenájom pozemku KN C č.932/4.
Nájomná zmluva
0.00 € s DPH MUDr. Vladimír Krasula s manželkou Obec Nová Lesná 18.12.2019
23.12.2019 Predmetom je vzájomná zámena pozemkov medzi obcou Nová Lesná a JUDr. Gabrielou Klačkovou.
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH JUDr. Gabriela Klačková Obec Nová Lesná 23.12.2019
04.12.2019 Predmetom prevodu tejto zmluvy je parc. KNC č.773 zapísaná na LV č.699, kat.územie Nová Lesná, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2.
Kúpna zmluva
180.00 € s DPH Patrik Varga Obec Nová Lesná 04.12.2019
03.12.2019 Predmetom prevodu kúpnej zmluvy je novovytvorená parcela KNC č.198/2 a parc. č.191/9 o výmere 70 m2
Kúpna zmluva
1050.00 € s DPH Ľubomír Mick Obec Nová Lesná 14.11.2019
29.11.2019 Predmetom zmluvy je uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena.
Zmluva podľa zákona
0.00 € s DPH Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Nová Lesná 06.11.2019
19.11.2019 Predmetom prevodu vlastníckeho práva kúpnej zmluvy je novovytvorená parc. KNC č.703/2 a parc. KNC č.705/2
Kúpna zmluva
2436.00 € s DPH Jozef Petrík a manž. Gabriela Petríková Obec Nová Lesná 14.11.2019
15.11.2019 Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva odčlenením parcely KNC č.966/1
Kúpna zmluva
720.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Lesná Obec Nová Lesná 14.11.2019
15.11.2019 Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov parcely KNC č. 435/3
Zámenná zmluva
8063.21 € s DPH Ing.Tomáš Vaverčák amanž. Mgr.Dagmar Vaverčáková Obec Nová Lesná 14.11.2019
07.11.2019 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby anariadenie ústneho pojednávania
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 07.11.2019
05.11.2019 Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle predávajúceho previesť nehnuteľnosť popísanú v článkuI. odseku1.
Kúpna zmluva
82550.00 € s DPH Obec Nová Lesná Bc.Lukáš Vdovjak 25.09.2019
08.10.2019 Predmetom zmluvy je výstavba chodníka v centre obce o dľžke 161m
Zmluva podľa zákona
35695.68 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o. 01.10.2019
04.10.2019 Predmetom dohody je aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č.19/36/010/
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 01.10.2019
18.09.2019 Predmet dodatku je drobný stavebný odpad DSO
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 06.09.2019
18.09.2019 Predmetom dodatku je drobný stavebný odpad DSO
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 06.09.2019
12.09.2019 Predmetom zmluvy je vybudovanie detského ihriska v obci Nová Lesná
Zmluva o dielo č.01/
8553.17 € s DPH Obec Nová Lesná Enercom s.r.o 11.09.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 267.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 17 18