Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.05.2018 Predmetom prevodu vlastníckeho práva titulom tejto zmluvy je novovytvorená parc. KN C č. 887/3 o výmere 255 m2, ostatná plocha, vzniknutá z parc. KN C č. 887, vytvorená geometrickým plánom č. 5/2018, vyhotovený fi. GEOPLAN so sídlom v Poprade, overený Okresným úradom Poprad, dňa 05.02.2018, pod. č. G1-92/18.
3559.80 € s DPH Martin Blažo Obec Nová Lesná 09.05.2018
18.04.2018 Vykonanie projektu pozemkových úprav
OU-PP-2018/536-309-G
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Okresný úrad Poprad,odbor pozem.a lesný 18.04.2018
17.04.2018 Predmetom zmluvy je poskytnúť príjemcovi dotáciu a použiť ju pre DHZ obce.
Zmluva č.148 514
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 16.04.2018
09.04.2018 Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spracovanie osobných údajov.
ZO-2018-52-01
15.00 € s DPH Obec Nová Lesná NAJ, s.r.o 19.03.2018
14.03.2018 Dodávka čerstvých pekárenských výrobkov
Zákona č.513/1991 Z.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Velička spol.s.r.o 09.03.2018
13.03.2018 Dodržanie technológie výstavby podľa PD.
Dodatok k Zmluve č.9
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 13.03.2018
05.03.2018 Predmetom je zriadenie Elektronickej služby Business24
Business24
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 05.03.2018
23.01.2018 Prevod vlastníckeho práva KN C č.191/5
Obč.zákonník 40/1964
1095.27 € s DPH Obec Nová Lesná Mick Ľubomír a manž.Miroslava 23.01.2018
23.01.2018 Prevod vlastníckeho práva KN C č.191/5
Obč.zákonník 40/1964
1095.27 € s DPH Obec Nová Lesná Mick Ľubomír a manž.Miroslava 23.01.2018
21.12.2017 Plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ÚK a stavebného poriadku
Dodatok č.10
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 21.12.2017
21.12.2017 Plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ÚK a stavebného poriadku
Dodatok č.10
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 21.12.2017
23.11.2017 Vykonanie projektu pozemkových úprav v k.ú. Nová Lesná
PLO-2017/000474-294
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Okresný úrad Poprad,odbor pozem.a lesný 23.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 10.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Ing. Daniela Dudová Obec Nová Lesná 10.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Daniela Dudová 10.11.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 229.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16