Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.01.2021 Dodatkom sa mení bod 3.3 KZ.
Dodatok č.1
584.61 € s DPH Obec Nová Lesná Marcel Hanigovský, Ivana Habiňáková 19.01.2021
12.01.2021 Vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu financovaného z EU soc.fondu, zlepšenie prístupu k zdrav.starostlivosti, prevencia a osveta v súvislosti s COVID-19
2020/001620-122
1103.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ministerstvo vnútra SR 11.01.2021
11.01.2021 Dodatok č.13 k zmluve o spoločnej činnosti pri plnení úloh preneseného výkonu št.správy na úseku úz.konania a stavebného poriadku
Dodatok č.13
3500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 15.12.2020
15.12.2020 Predmetom zmluvy je záväzok budúcich zmluvných strán o zriadení vecného bremena na časti pozemku ,,C,, parc.č.1305/27 o výmere 13213 m2
Zmluva o budú.zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná JUDr. Erika Borovská 11.12.2020
27.11.2020 Predmetom zmluvy ŠÚ SR je poskytnúť asistentom sčítania koncové zariadenie a SIM karty na výkon ščítania
Zmluva o výpožičke
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná SR -Štatistický úrad SR 26.11.2020
02.11.2020 Predmetom prevodu vlastníckeho práva je novovytvorená parc. KNC č.969/4 o výmere 20 m2 a parc. č.KNc č.90/3 o výmere 7m2, parc. č. KNC č.91/3 o výmere 29 m2
Kúpna zmluva
839.44 € s DPH Obec Nová Lesná Ivana Habiňáková 22.10.2020
02.11.2020 Predmetom prevodu kúpnej zmluvy ja novovytvorená parcela KNC č.969/5 o výmere 39 m2
Kúpna zmluva
584.61 € s DPH Obec Nová Lesná Marcel Hanigovský, Ivana Habiňáková 22.10.2020
27.10.2020 Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
č.20(36/010/36
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.10.2020
06.10.2020 Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu na podporu projektu.
89/POD-706/20
4988.45 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská agentúra životného prostredia 05.10.2020
30.09.2020 Predmetom sú stavebné práce a dodávka materiálu na rekonštrukciu strechy na objekte Dom smútku v Novej Lesnej.
Zmluva o dielo
22798.72 € s DPH Obec Nová Lesná Metrotile CE, s.r.o. 29.09.2020
18.09.2020 Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika.
Zmluva na výkon
35.00 € s DPH Obec Nová Lesná Martin Majerčák 16.09.2020
09.09.2020 Predmetom dodatku je doplnok článku IV. o zmluvnej pokute
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Viktor Halíř 08.09.2020
08.09.2020 Predmetom nájmu je užívanie pozemku KNC č.1567 a KNC č.1568 za účelom zriadenia obslužnej miestnej komunikácie triedy C3
Zmluva podľa Občian.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Viktor Halíř 08.09.2020
31.08.2020 Predmetom dodatku zmluvy je zmena, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.
Dodatok č.1
4300.83 € s DPH Obec Nová Lesná LUKAS Garden s.r.o 25.08.2020
18.08.2020 Predmetom zmluvy je povinnosť poskytovať Zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov
Zmluva podľa § 269
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Disig, a.s. 17.08.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 229.
1 3 5 6 7 8 9 15 16